Hệ thống giao thông tỉnh Sơn La

Hệ thống GTVT đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính đến 04/4/2018) có tổng chiều dài mạng: 10.341 Km mật độ đường ô tô đạt 0,68Km/Km2 . Theo quy hoạch đến năm 2020 sẽ đạt 11.645 Km đạt mật độ 0,82 Km/Km2.

Kế hoạch phát triển giao thông vận tải năm 2017

Sau khi nghiên cứu văn bản số 759/KHĐT-TH ngày 12/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Sở Giao thông vận tải Sơn La lập kế hoạch phát triển giao […]

Hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện văn bản 1371/UBND-KTN của UBND tỉnh Sơn La về việc giao cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La. Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 2030/HD-SGTVT ngày 30/12/2015 hướng […]

Số lượng cầu treo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TCĐBVN ngày 26/02/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát toàn bộ các cầu treo trên hệ thống đường Quốc lộ và đường địa phương. Kết quả sau khi rà soát tổng số cầu treo trên toàn tỉnh hiện đang sử dụng là 311 […]