Kế hoạch phát triển giao thông vận tải năm 2017

Sau khi nghiên cứu văn bản số 759/KHĐT-TH ngày 12/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Sở Giao thông vận tải Sơn La lập kế hoạch phát triển giao thông vận tải năm 2017 với nội dung như sau:

1. Mục tiêu

– Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; tiếp tục cụ thể hoá quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để thực hiện các mục tiêu đã đề ra; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, giảm tai nạn giao thông; điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn đến 2020.

– Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông. Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ: Xây dựng đường đến trung tâm xã đảm bảo đi được 4 mùa, đường GTNT theo chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới.

– Tổ chức quản lý bảo trì hệ thống đường hiện có, hướng dẫn về chuyên môn công tác bảo trì hệ thống đường GTNT đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

– Tăng cường công tác quản lý đường thuỷ nội địa bao gồm: Quản lý các bến thuỷ nội địa, phương tiện thuỷ và người điều khiển phương tiện thuỷ.

– Tổ chức vận tải hàng hoá và hành khách đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

– Nâng cao công tác quản lý, đào tạo cấp đổi giấy phép lái xe theo công nghệ mới, cấp chứng chỉ chuyên môn đường thủy; thực hiện tốt công tác đăng kiểm phương tiện đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

– Tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông được Bộ GTVT, UBND tỉnh giao.

– Huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông vận tải trên địa bàn và thu phí sử dụng đường bộ.

2. Nhiệm vụ.

2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch.

– Tổ chức quản lý thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo các Quy hoạch đã được phê duyệt.

– Bảo vệ, giải tình để cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn đến 2020.

2.2. Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

– Thực hiện tốt việc thu hút đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng hỗ trợ vận tải. Triển khai xây dựng mới các bến xe tại các trung tâm huyện chưa có bến xe và tại một số trung tâm xã trọng điểm; xây dựng trạm dừng nghỉ và các điểm đón trả khách trên các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT theo kế hoạch của Bộ GTVT và UBND tỉnh Sơn La.

– Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ trên các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh. 

Toàn văn kế hoạch: tải về

Trung Kiên