Số lượng cầu treo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TCĐBVN ngày 26/02/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát toàn bộ các cầu treo trên hệ thống đường Quốc lộ và đường địa phương. Kết quả sau khi rà soát tổng số cầu treo trên toàn tỉnh hiện đang sử dụng là 311 cầu.

Nguồn gốc xây dựng và hiện trạng các cầu như sau :

– Cầu được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thuộc các chương trình, dự án 134, 135, giảm nghèo, định canh, định cư, 30a.. là 231 cái, kết cấu cột cổng cầu bằng thép và BTCT, mặt cầu bằng gỗ và thép.

– Cầu do nhân dân tự làm: 80 cái, kết cấu cột cổng cầu bằng gỗ, mặt cầu bằng gỗ hoặc phên tre.

– Trong tổng số 311 cầu có 11 cầu được làm mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng năm 2012+2013, còn lại đều được đưa vào sử dụng với thời gian ít nhất là 5 năm, đa số là trên 10 năm.

Tiếp đó, Thực hiện điện số 07/CĐ-TCĐBVN ngày 24/03/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi rà soát lại, Sở GTVT Sơn La đã thống kê cụ thể hiện trạng các cầu treo như sau:

Tổng số cầu treo trên địa bàn tỉnh hiện đang sử dụng: 311cầu/13.538md, trong đó:

– Số cầu treo còn tốt, chỉ cần bổ sung hệ thống biển báo hiệu và tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên: 135cầu/6.470md.

– Số cầu treo đã có bộ phận bị hư hỏng cần được sửa chữa, bổ sung, thay thế (cả hệ thống biển báo hiệu): 159cầu/6.296md.

– Số cầu treo đã bị hư hỏng nặng cần được xây dựng mới: 15cầu/702md.

– Số cầu treo đã bị hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được cần được xây dựng mới: 02cầu/70md.