Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Để thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh với nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp hoạt động trong quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB) trên địa bàn tỉnh Sơn La giữa Cơ quan quản lý đường bộ; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); các Sở, Ngành, công an, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ KCHT giao thông các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được giao hoặc ủy thác quản lý:

– Chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ: Tuần đường đầy đủ, đúng quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ GTVT; phát hiện kịp thời các hành vi xâm hại công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

– Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Đội Thanh tra an toàn – Cục QLĐB I:

+ Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ để xử lý vi phạm ngay từ lúc phát hiện, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

+ Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cho Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quá trình cưỡng chế giải tỏa.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Chi tiết văn bản tại đây:Tải về