Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông

Ngày 01/4/2014 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 657/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và để trong giữ xe trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. UBND các huyện, thành phố cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và để trông giữ xe máy theo quy định tại điều 25a, 25b, 25c của Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ.

2. Sở GTVT cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ xe ô tô theo quy định tại điều 25c của Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ.

Về Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm công bố thủ tục hành chính về cấp phép và tổ chức quản lý việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và để trông, giữ xe theo quy định hiện hành.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đến năm 2023 theo quy định tại điều 25c của Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.