Hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện văn bản 1371/UBND-KTN của UBND tỉnh Sơn La về việc giao cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La. Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 2030/HD-SGTVT ngày 30/12/2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư có nhu đầu đầu tư xây dựng khai thác các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Các hạ tầng dịch vụ được áp dụng: Trạm dừng nghỉ, bến xe khách, bãi đỗ xe, điểm dừng đón trả khách, điểm dừng nghỉvà trạm kiểm tra tải trọng.

3. Trình tự đầu tư gồm các bước

3.1. Nhà đầu tư căn cứ vào quy hoạch đã được công bố, nhu cầu nguồn vốn và điều kiện của đơn vị xác định tổng mức đầu tư và thời gian đầu tư gửi văn bản đến Sở Giao thông vận tải Sơn La thực hiện thống nhất đầu tư theo quy hoạch.

3.2. Trên cơ sở giới thiệu của Sở GTVT, nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận với UBND huyện bằng biên bản về vị trí xây dựng hạ tầng, diện tích xây dựng dự kiến và công tác giải phóng mặt bằng. Chậm nhất 6 tháng gửi Sở GTVT Sơn La xem xét.

3.3. Sở GTVT đề nghị lập quy hoạch chi tiết và chấp thuận quy hoạch

3.4. Nhà đầu tư lập đề án, thực hiện xin cấp phép đầu tư theo quy định.

3.5. Nhà đầu tư tiến hành xây dựng tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng. Khi đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo cáo Sở GTVT thẩm định để công bố vào khai thác sử dụng.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tảiđường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị có liên quan phản ảnh về Sở GTVT để phối hợp giải quyết./.