Công bố quy hoạch kết cấu hạ tầng hỗ trợ vận tải đường bộ tỉnh Sơn La đến năm 2020

Sở Giao thông vận tải đã ban hành công bố số 1006/SGTVT-KCHT ngày 06/8/2013 Về quy hoạch kết cấu hạ tầng hỗ trợ vận tải đường bộ tỉnh Sơn La đến năm 2020. Căn cứ quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng hỗ trợ vận tải đường bộ tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Theo đó:

Giai đoạn 2013 – 2015 đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp:

– Bến xe khách:      16 bến.                 – Bãi đỗ xe tĩnh:    31 bãi.

– Trạm dừng nghỉ:  01 trạm.                – Điểm dừng nghỉ:  5 điểm.

– Điểm dừng đón trả khách: 56 điểm.   – Trung tâm cứu hộ: 01 trung tâm.

– Trạm kiểm tra tải trọng:   01 trạm.

Giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục hoàn thiện khối lượng còn lại của giai đoạn 1 và đầu tư xây dựng hoàn thành khối lượng còn lại:

– Bến xe khách:       36 bến.                    – Bãi đỗ xe tĩnh:     60 bãi.

– Trạm dừng nghỉ:   02 trạm.                   – Điểm dừng nghỉ: 10 điểm.

– Điểm dừng đón trả khách:  42 điểm.

– Trung tâm cứu hộ:  Hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đáng chú ý là việc huy động nguồn vốn xã hội hóa chiếm tỷ trọng đáng kể trong quy hoạch

Nguồn vốn đầu tư

Tổng vốn

Ngân sách nhà nước

Nguồn vốn xã hội hóa

Giai đoạn

2011-2015

 Giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn

 2013-2015

Giai đoạn 

2016-2020

 Tổng kinh phí đầu tư

368,89

18,63

23,50

128,05

198,71

1.Vốn NSNN

42,13

18,63

23,50

 

 

2. Vốn xã hội hóa

326,76

 

 

128,05

198,71

Các đơn vị cá nhân có nhu cầu khai thác quy hoạch đề nghị liên hệ phòng quản lý kết cấu hạ tầng Sở GTVT Sơn La.