Quyết định số 199/QĐ-SGTVT V/v bổ nhiệm, điều động công chức lãnh đạo quản lý đối với vị trí Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý tổ […]

Quyết định số 198/QĐ-SGTVT V/v bổ nhiệm, điều động công chức lãnh đạo quản lý đối với vị trí Chánh Văn phòng

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý tổ […]

Thông báo kết luận hội nghị giao ban Quý I năm 2018

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2018. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 và các […]

Sở GTVT Sơn La triển khai Kế hoạch số 292/KH-SGTVT

Căn cứ Kế hoạch: số 76-KH/TU, số 77-KGH/TU  ngày 17.12.2017 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Căn cứ các Kế hoạch ngày 13/01/2018 của Đảng ủy Sở GTVT Sơn La: số 278-KH/ĐUGT về việc […]

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Sở Giao thông vận tải từ 25/01/2016

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La; Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy – […]

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La

Căn cứ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành tại địa phương và trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở, Sở GTVT Sơn La đã ban hành quyết định số: 76/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2016 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc […]