Danh sách cán bộ Sở GTVT

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Bộ Phận Điện Thoại
1 Đào Tài Tuệ 1975 Giám đốc Ban Giám đốc 0946676688
2 Nguyễn Văn Chính 1980 Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0912744655
3 Bùi Trọng Thắng 1975 Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0982042902
4 Nguyễn Thành Văn 1977 Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0904167101
5 Ng. Thị Thanh Huyền  1975  Chánh Văn phòng  Văn Phòng Sở   0904825975
6 Hoàng Thị Xoan 1987 Phó CVP Văn phòng Sở 0942071112
7 Đậu Thị Ý 1987 Chuyên viên Văn phòng Sở  
8 Quàng Thị Phú 1973 Chuyên viên Văn phòng Sở 0977820230
9 Đinh Thị Hiên 1981 Cán sự Văn phòng Sở 01235956989
10 Lò Hải Hoàng 1990 Chuyên viên Văn phòng Sở 0942861090
11 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1997 Chuyên viên Văn phòng Sở 0982276497
12 Hờ A Hùng 1998 Chuyên viên Văn phòng Sở 0964734294
12 Luyện Ngọc Nghĩa 1972 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính 0936055488
13 Nguyễn T. Thanh Hòa 1967  Phó phòng Phòng Kế hoạch tài chính  0917848387
16 Nguyễn Xuân Hải 1988 Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính 0948151988
42 Hoàng Thị Phương 1985  Chuyên Viên   Phòng Kế hoạch tài chính  
22 Vũ Thị Bắc 1975 Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính 0912061138
24 Vũ Thị Chiến 1988 Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính 0982974236
26 Bùi Văn Hưng 1973 Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính 0912587352
28 Vũ Quốc Khánh 1972 Phó Phòng Phòng QLCL CTGT 0903457179
23 Lò Cầm Hồng 1986 Chuyên viên Phòng QLCL CTGT 0915216909
15 Bùi Đức Phương 1995 Chuyên viên Phòng QLCL CTGT  
15 Hoàng Minh Tuệ 1995 Chuyên viên Phòng QLCL CTGT  
15 Đặng Thị Liễu 1982 Chuyên viên Phòng QLCL CTGT 0914880010
25 Nguyễn Sơn Hồng 1976 Trưởng phòng Phòng QLkết cấu HTGT 0903458477
27 Nguyễn Sơn Lâm 1987 Phó Phòng Phòng QLkết cấu HTGT  
27 Đoàn Hoài Nam 1982 Chuyên viên Phòng QLkết cấu HTGT 0986093329
40 Đỗ Văn Đương 1970 Chuyên Viên Phòng QLkết cấu HTGT 0965338855
40 Đinh Ngọc Giang 1984 Chuyên Viên Phòng QLkết cấu HTGT  
40 Hoàng Việt Anh 1993 Chuyên Viên Phòng QLkết cấu HTGT  
40 Vũ Tiến Thành 1986 Chuyên Viên Phòng QLkết cấu HTGT  
31 Nguyễn Anh Cương 1986 Trưởng Phòng Phòng QL vận tải, PT&NL 0969330011
33 Nguyễn Đình Lập 1974 Phó Phòng Phòng QL vận tải, PT&NL 0945906677
30 Trần Tuyết Nhung 1973 Chuyên viên Phòng QL vận tải, PT&NL 01257298339
32 Phạm Xuân Thành 1985 Chuyên viên Phòng QL vận tải, PT&NL 0974460155
34 Bạc Thị Hà My 1985 Chuyên viên Phòng QL vận tải, PT&NL 0912428599
35 Nguyễn Đức Thuận  1986 Chuyên viên Phòng QL vận tải, PT&NL 0965987987
35 Nguyễn Thành Trung  1994 Chuyên viên Phòng QL vận tải, PT&NL  
14 Hoàng Mạnh Thắng 1981 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 01273378888
37 Nguyễn Quốc Hương 1975 P.Chánh T.tra Thanh tra Sở 0912342589
38 Đoàn Trung Kiên 1981 Thanh tra viên Thanh tra Sở 0912535576
39 Nguyễn Ngọc Dũng 1984 Thanh tra viên Thanh tra Sở 0982388883
41 Phạm Văn Thủy 1969 Thanh tra viên Thanh tra Sở 0915409814
17 Vũ Thị Kim Thu 1971 Thanh Tra viên Thanh tra Sở 0982444818
43 Hoàng T Phương Mai 1984 Thanh Tra Viên Thanh tra Sở 01277336899 
44 Lò An Thắng 1967 Thanh Tra Viên Thanh tra Sở 01689293667
29 Đào Đăng Chuyên 1970 Chuyên viên Thanh tra Sở 0918252235
29 Vũ Quý Dương 1970 Thanh Tra Viên Thanh tra Sở 0868883739
29 Quàng Thị Thu Hằng 1970 Chuyên viên Thanh tra Sở 098322389
29 Mùi Văn Triệu 1993 Chuyên viên Thanh tra Sở 0363331993