Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với trưởng, phó các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La; ngày 28/11/2017 Sở GTVT đã Ban hành quyết định số: 562/QĐ-SGTVT Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định được xây dựng trên quan Quan điểm: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong mối quan hệ với tập thể cơ quan, đơn vị; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.      

Việc xem xét trách nhiệm đối với trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, ban, đơn vị và Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải đã ban hành.

Về nguyên tắc: – Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tập thể phòng, ban, đơn vị khi giải quyết nếu ý kiến của đa số thành viên trong tập thể là trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà trưởng hoặc phó đơn vị được phân công lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực đó không có ý kiến khác thì trưởng hoặc phó phòng, ban, đơn vị được phân công lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực đó bị xem xét trách nhiệm ở mức cao hơn so với các thành viên khác trong tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị.

– Nghiêm cấm và xử lý nghiêm đối với trưởng, phó đơn vị tự mình hoặc để cán bộ, công chức, viên chức phòng, ban, đơn vị có hành vi vận động, lôi kéo, hoặc có tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại đến uy tín tập thể, uy tín cá nhân gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong phòng, ban, đơn vị.

– Việc xem xét trách nhiệm đối với trưởng, phó đơn vị theo Quy định này không thay thế việc xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Chi tiết Quyết định tải: Tại đây