Sở GTVT Sơn La triển khai Kế hoạch số 292/KH-SGTVT

Căn cứ Kế hoạch: số 76-KH/TU, số 77-KGH/TU  ngày 17.12.2017 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ các Kế hoạch ngày 13/01/2018 của Đảng ủy Sở GTVT Sơn La: số 278-KH/ĐUGT về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 280-KH/ĐUGT về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 344/UBND-NC ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La, về viec triển khai Kế hoạch 76-KH/TU, Kế hoạch 77-KH/TU ngày 17.12.2017 của Tỉnh ủy. Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Kế hoạch số 76-KH/TU, số 77-KH/TU của tỉnh ủy như sau:

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 77-KH/TU

1.     Mục tiêu

1.1. Giai đoạn đến năm 2021

Ban hành văn bản cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ toàn bộ về tài chính.

1.2. Giai đoạn đến năm 2025

Cụ thể hóa đầy đủ và đồng bộ hệ thống các văn bản theo hướng dẫn của Trung ương, của Bộ, của Tỉnh để thể chế hoá các chủ trương của các cấp lãnh đạo  về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

– Phấn đấu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và đầu tư.

– Đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đề xuất phương án kiện toàn, sắp xếp nhân sự đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

2.2. Xây dựng quy định và thực hiện nghiêm về số lượng lãnh đạo cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công. Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ quản lý, viên chức.

2.3. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học – công nghệ tiên tiến. Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo chặt chẽ phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2.4. Xây dựng cơ chế về việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành. Quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo quy định.

2.5. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ theo khung năng lực vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức.

Chi tiết Kế hoạch số 292/KH-SGTVT.

Tuấn Ngọc