Quyết định số 199/QĐ-SGTVT V/v bổ nhiệm, điều động công chức lãnh đạo quản lý đối với vị trí Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; số 21/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết của Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thông báo kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan 1132-CV/ĐUK ngày 27/4/2018;

 Theo đề nghị của Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:  

  Điều 1. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

  Chức vụ, đơn vị công tác: Quyền Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải

  Nay giữ chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch – tài chính, Sở Giao thông vận tải Sơn La.

  Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; tiền lương và các khoản phụ cấp của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa căn cứ quyết định thi hành.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  File đính kèm: Tải về 

Tuấn Ngọc