Thông báo cung cấp thông tin về người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải

Thực hiện văn bản số 2292/UBND-KGVX ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, cung cấp thông tin về người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải Sơn La.

Sở Giao thông vận tải cung cấp nội dung, thông tin của người phát ngôn cụ thể như sau:

– Họ và tên: Trịnh Xuân Hùng

– Chức vụ: Giám đốc – Sở Giao thông vận tải

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ

– Số điện thoại: 0913523860

– Hộp thư điện tử: hungtx.sgtvt@sonla.gov.vn

Sở Giao thông vận tải xin trân trọng thông báo./.

Tuấn Ngọc