Thông báo kết luận hội nghị giao ban Quý I năm 2018

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2018. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 và các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị. Giám đốc Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 và kết luận như sau:

1. Kết quả đạt được

Trong Quý I năm 2018, Sở GTVT đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh và tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đảm bảo có chất lượng, hiệu quả nổi bật ở một số lĩnh vực như:

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch số 1934/KH-SGTVT ngày 14/12/2017 của Giám đốc Sở GTVT; kế hoạch số 179 ngày 22/12/2017 của Thanh tra Sở đảm bảo giao thông, phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018, đảm bảo kế hoạch được giao, giữ vững TTATGT trên địa bàn tỉnh.

1.2. Thực hiện tốt công tác CCHC, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; bắt tay ngay vào giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh ngay từ những ngày đầu ra quân sau nghỉ Tết.

1.3. Thực hiện tốt quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1.4. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 2018; đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng các ngạch chuyên viên năm 2018.

1.5. Xây dựng dự thảo Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Sơn La theo hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Sơn La.

1.6. Hoàn thành khóa Huấn luyện Tự vệ năm 2018. Kết quả đánh giá: Đạt loại giỏi.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao giữa các phòng, đơn vị chưa cao, chưa thường xuyên còn đùn đẩy nhiệm vụ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2018

1. Công tác đề án, kế hoạch

2. Thẩm định về chuyên ngành

3. Quỹ bảo trì đường bộ

4. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì

5. Công tác sửa chữa định kỳ

6. Các công tác khác

Nội dung chi tiết: Tải về

Tuấn Ngọc