Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La

Căn cứ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành tại địa phương và trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở, Sở GTVT Sơn La đã ban hành quyết định số: 76/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2016 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc cụ thể như sau:

1. Giám đốc Trịnh Xuân Hùng

a) Là người đứng đầu Sở, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh Sơn La giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GTVT và pháp luật về kết quả hoạt động, quản lý nhà nước về lĩnh vực GTVT trên địa bàn; là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

– Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế ngành GTVT; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác tài chính, ngân sách của Sở.

– Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp.

– Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ngành.

– Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở; Thanh tra Sở; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

C – Kiêm nhiệm các chức danh:

– Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

– Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

– Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.

– Chủ tịch: Hội đồng Thi đua khen thưởng, xét kỷ luật; Hội đồng nâng bậc lương của Sở; Hội đồng xét, tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức theo phân cấp.

– Chủ tịch Hội đồng khoa học, công nghệ ngành GTVT Sơn La; Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La.

d) Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở.

2. Phó giám đốc Bùi Văn Mẫn

a) Trực tiếp phụ trách, quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với:

– Công tác thẩm tra, thẩm định dự án kỹ thuật chuyên ngành giao thông; công tác kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ; công tác phát triển giao thông nông thôn; phối hợp giải quyết chuyển tiếp các công trình, dự án xây dựng cơ bản do Sở làm chủ đầu tư.

– Ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công khi Giám đốc ủy quyền.

b) Theo dõi: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Văn phòng Sở;

c) Kiêm nhiệm các chức danh:

– Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở GTVT.

– Thành viên Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

– Trưởng Ban quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở.

– Tham gia thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao.

d) Là Thủ trưởng cơ quan Sở; Chủ tài khoản của Sở khi được Giám đốc ủy quyền; sinh hoạt tại phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

3. Phó giám đốc Nguyễn Hợp Cường

a) Trực tiếp phụ trách, quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với:

– Công tác Kế hoạch – Tài chính; công tác quản lý bảo trì hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa  được UBND tỉnh giao và Bộ GTVT ủy thác cho Sở quản lý;  công tác phòng chống lũ bão của ngành

– Ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công khi Giám đốc ủy quyền.

b) Theo dõi: Phòng Kế hoạch  – Tài chính; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;  Ban Quản lý bảo trì đường bộ và các đơn vị, doanh nghiệp quản lý bảo trì đường bộ có liên quan.

c) Kiêm nhiệm các chức danh:

– Phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở.

– Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành giao thông vận tải

– Tham gia thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao.

d) Sinh hoạt tại phòng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở.

4. Phó giám đốc Lù Văn Cường

a) Trực tiếp phụ trách, quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với công tác: Vận tải đường bộ, đường thủy; đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới các hạng; đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

– Ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công khi Giám đốc ủy quyền.

b) Theo dõi các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái; Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; Trung tâm Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La; Ban Quản lý Bến xe khách tỉnh Sơn La.

c) Kiêm nhiệm các chức danh:

– Phụ trách Thanh tra Sở.

– Tham gia thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên quyết định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao.

d) Sinh hoạt tại phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái Sở.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 312/QĐ – SGTVT ngày 08/6/2015 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La.

Toàn văn quyết định: Tải về