Kế hoạch sát hạch lái xe cơ giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kế hoạch sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được phê duyệt tại Quyết định số: 699/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Sơn La. Công dân đủ điều kiện như: Có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn; Đủ tuổi (tính đến ngày dự […]

Kế hoạch sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2019

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái […]