Kế hoạch sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2019

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La;

Sở GTVT ban hành kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La. cụ thể như sau:

I, Sát hạch lái xe ô tô các hạng 32 khóa

TT THỜI GIAN NGÀY SÁT HẠCH HẠNG GPLX ĐỊA ĐIỂM
01 Tháng 1 Ngày: 07 – 08 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
02 Ngày: 16 – 17
03 Ngày: 24 – 25
04 Tháng 2 Ngày: 27 – 28 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
05 Tháng 3 Ngày: 14 – 15 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
06 Ngày: 21 – 22
07 Ngày: 28 – 29
08 Tháng 4 Ngày: 04 – 05 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
09 Ngày: 18 – 19
10 Ngày: 25 – 26
11 Tháng 5 Ngày: 09 – 10 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
12 Ngày: 23 – 24
13 Ngày: 30 – 31
14 Tháng 6 Ngày: 06 – 07 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
15 Ngày: 13 – 14
16 Ngày: 27 – 28
17 Tháng 7 Ngày: 04 – 05 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
18 Ngày: 18 – 19
19 Ngày: 25 – 26
20 Tháng 8 Ngày: 08 – 09 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
21 Ngày: 15 – 16
22 Ngày: 29 – 30
23 Tháng 9 Ngày: 12 – 13 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
24 Ngày: 26 – 27
25 Tháng 10 Ngày: 10 – 11 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
26 Ngày: 21 – 22
27 Ngày: 29 – 30
28 Tháng 11 Ngày: 11 – 12 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
29 Ngày: 21 – 22
30 Tháng 12 Ngày: 05 – 06 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
31 Ngày: 19 – 20
32 Ngày: 26 – 27

II, Sát hạch lái xe mô tô các hạng A1: 61 khóa

TT THỜI GIAN NGÀY SÁT HẠCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM
ĐÀO TẠO
01 Tháng 01 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
02 03 – 04 TTDN Công ty CPCK Sơn La Mộc Châu
03 10 – 11 Trường CĐKTCN Sơn La Sông Mã
04 14 – 15 Cty CPVT & DV Đường Sông Thuận Châu
05 18 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
06 21-22 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
07 29 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
08 Tháng 3 04 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
09 07 – 08 TTDN Công ty CPCK Sơn La Mộc Châu
10 11-12 Cty CPVT & DV Đường Sông Thuận Châu
11 18-19 Trường CĐKTCN Sơn La Vân Hồ
12 20 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
13 25 – 26 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
14 Tháng 4 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
15 08 – 09 Cty CPVT & DV Đường Sông Mường La
16 11 – 12 Trường CĐKTCN Sơn La Sông Mã
17 22 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
18 Tháng 5 03 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
19 06 – 07 TTDN Công ty CPCK Sơn La Mộc Châu
20 13-14 Trường CĐKTCN Sơn La Mai Sơn
Yên Châu
21 16 – 17 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
22 20 Cty CPVT & DV Đường Sông Quỳnh Nhai
23 27 – 28 Trường CĐKTCN Sơn La Sốp Cộp
24 Tháng 6 03 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
25 10 – 11 Trường CĐKTCN Sơn La Vân Hồ
26 17 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
27 20 – 21 Cty CPVT & DV Đường Sông Thuận Châu
28 24 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
29 Tháng 7 01 – 02 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
30 08 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
31 11 – 12 Trường CĐKTCN Sơn La Sông Mã
32 15 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
33 22 – 23 Cty CPVT & DV Đường Sông Mường La
34 30 – 31 TTDN Công ty CPCK Sơn La Mộc Châu
35 Tháng 8 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
36 12 – 13 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
37 19 – 20 Trường CĐKTCN Sơn La Mai Sơn
Yên Châu
38 22 – 23 Cty CPVT & DV Đường Sông Thuận Châu
39 26 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
40 Tháng 9 06 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
41 09-10 TTDN Công ty CPCK Sơn La Mộc Châu
42 16 – 17 Trường CĐKTCN Sơn La Sốp Cộp
43 19 – 20 Cty CPVT & DV Đường Sông Quỳnh Nhai
44 23-24 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
45 30 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
46   03 – 04 Trường CĐKTCN Sơn La Sông Mã
47 07 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
48 14 – 15 Cty CPVT & DV Đường Sông Thuận Châu
49 18 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
50 24 – 25 Trường CĐKTCN Sơn La Vân Hồ
51 Tháng 11 01 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
52 04-05 TTDN Công ty CPCK Sơn La Mộc Châu
53 07-08 Trường CĐKTCN Sơn La Mai Sơn
Yên Châu
54 14-15 Công ty CPQLSC & XDCTGT II Bắc Yên
Phù Yên
55 18 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố
56 25-26 Cty CPVT & DV Đường Sông Mường La
57 28-29 Trường CĐKTCN Sơn La Sông Mã
58 Tháng 12 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành phố
59 12 – 13 Cty CPVT & DV Đường Sông Thuận Châu
60 16 – 17 Trường CĐKTCN Sơn La Sốp Cộp
61 23 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành phố