Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La;

Sở GTVT ban hành kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La. cụ thể như sau:

+ Ô tô các hạng: 23 kỳ sát hạch 

THÁNG TỔ CHỨC
SÁT HẠCH
NGÀY TỔ CHỨC SÁT HẠCH HẠNG GPLX ĐỊA ĐIỂM
1 11 – 12 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
29 – 30 GPLX các hạng
3 8 – 9 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
22 – 23 GPLX các hạng
4 5 – 6 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
26 – 27 GPLX các hạng
5 15 – 16 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
29 – 30 GPLX các hạng
6 8 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
21 – 22 GPLX các hạng
7 12 – 13 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
24 GPLX các hạng
8 2 – 3 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
16 – 17 GPLX các hạng
9 6 – 7 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
13 – 14 GPLX các hạng
27 – 28 GPLX các hạng
10 16 – 17 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
11 2 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
13 – 14 GPLX các hạng
22 – 23 GPLX các hạng
12 13 – 14 GPLX các hạng TT Sát hạch lái xe
27 GPLX các hạng

+ Mô tô hạng A1: 64 kỳ sát hạch 

THÁNG TỔ CHỨC
SÁT HẠCH
NGÀY TỔ CHỨC
SÁT HẠCH
ĐỊA ĐIỂM
1 4 – 5 Huyện Mộc Châu
9 Thành Phố Sơn La
16 Huyện Vân Hồ
18 – 19 Huyện Thuận Châu
23 – 24 Huyện Phù Yên
25 TTSH Chiềng Mung
2 1 – 2 Huyện Sông Mã
5 Thành Phố Sơn La
3 13 TTSH Chiềng Mung
15 – 16 Huyện Phù Yên
20 Huyện Mai Sơn
27 Huyện Mường La
29 – 30 Huyện Sốp Cộp
4 3 TTSH Chiềng Mung
10 – 11 Huyện Thuận Châu
13 Huyện Mộc Châu
17 Thành Phố Sơn La
19 – 20 Huyện Sông Mã
5 4 Thành Phố Sơn La
9 – 10 Huyện Bắc yên
18 Huyện Yên Châu
22 TTSH Chiềng Mung
24 – 25 Huyện Quỳnh Nhai
6 1 Thành Phố Sơn La
5 Huyện Mai Sơn
13 – 15 Huyện Thuận Châu
19 Huyện Vân Hồ
26 – 27 Huyện Phù Yên
29 Huyện Mộc Châu
7 3 – 4 Huyện Sốp Cộp
6 TTSH Chiềng Mung
10 Thành Phố Sơn La
17 – 18 Huyện Sông Mã
20 TTSH Chiềng Mung
26 – 27 Huyện Mường La
8 7 Thành Phố Sơn La
9 – 10 Huyện Mộc Châu
14 Huyện Yên Châu
21 – 22 Huyện Phù Yên
24 TTSH Chiềng Mung
28 – 30 Huyện Thuận Châu
9 5 Thành Phố Sơn La
11 TTSH Chiềng Mung
18 – 19 Huyện Bắc yên
20 Thành Phố Sơn La
24 – 25 Huyện Quỳnh Nhai
10 2 Thành Phố Sơn La
4 – 5 Huyện Mộc Châu
9 – 10 Huyện Sông Mã
12 TTSH Chiềng Mung
19 Thành Phố Sơn La
24 – 25 Huyện Vân Hồ
29 – 31 Huyện Thuận Châu
11 6 – 7 Huyện Sông Mã
9 Thành Phố Sơn La
15 Huyện Mai Sơn
19 – 20 Huyện Phù Yên
27 – 28 Huyện Mường La
30 TTSH Chiềng Mung
12 4 Huyện Quỳnh Nhai
6 – 7 Huyện Sốp Cộp
11 Thành Phố Sơn La
18 – 20 Huyện Thuận Châu
25 TTSH Chiềng Mung

Các cơ sở đào tạo căn cứ kế hoạch sát hạch, tổ chức tuyển sinh  đào tạo đúng quy định hiện hành về đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

Phòng QLVT&PTNL