Kế hoạch sát hạch cấp GPLX ôTô năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện thông tư: 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Xét kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Sơn La Ban hành kế hoạch số: 776/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2015 cụ thể:

 

STT HẠNG KHOÁ NGÀY, THÁNG,
NĂM SÁT HẠCH
CƠ SỞ
ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
SÁT HẠCH
SỐ LƯỢNG
(Thí sinh)
Tháng 01
1 1 B2 95 28-:-29 TT dạy nghề Công ty CP Cơ Khí TT Sát hạch 119
2 C 66 79
3 2 C 91 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
77
Tháng 3
4 1 B2 96 10-:-11 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 144
5 N.H 29 25
6 B2 72 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
60
7 2 C 67 30-:-31 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 127
Tháng 4
8 1 B2 97 27-:-28 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
9 2 C 92 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
48
Tháng 5
10 1 B2 98 30-:-31 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
11 C 68 70
12 N.H 30 25
Tháng 6
13 1 B2 73 16-:-17 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
TT Sát hạch 60
14 C 93 80
15 N.H 50 15
16 2 B2 99 29-:-30 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
17 C 69 100
Tháng 7
18 1 B2 100 28-:-29 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
N.H 31 25
STT HẠNG KHOÁ NGÀY, THÁNG,
NĂM SÁT HẠCH
CƠ SỞ
ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
SÁT HẠCH
SỐ LƯỢNG
(Thí sinh)
    Tháng 8  
19 1 B2 74 19 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
TT Sát hạch 60
20 C 94 48
21 N.H 51 30
22 2 B2 101 30-:-31 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 100
23 C 70 70
Tháng 9
24 1 B2 102 29-:-30 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
25 N.H 32 25
Tháng 10
26 1 C 95 13-:-14 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
TT Sát hạch 80
27 B2 103 Công ty CP Cơ khí Sơn La 100
28 2 B2 104 27-:-28 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
29 C 71 100
Tháng 11
30 1 C 72 10-:-11 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 100
31 N.H 33 25
32 2 B2 75 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
60
33 B2 105 29-:-30 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 100
Tháng 12
34 1 B2 76 16 Trường Cao đẳng
Nghề Sơn La
TT Sát hạch 60
35 C 96 48
36 N.H 52 15
37 2 B2 106 29-:-30 Công ty CP Cơ khí Sơn La TT Sát hạch 110
38 C 73 100
38 khoá Tổng cộng 2945 Thí sinh