KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2016)

STT

NGÀY CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH SỐ LƯỢNG
Tháng 01
1 1 04-:-05 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Sông Mã 300
2 2 09 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 150
3 3 11 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Phù Yên 300
4 4 17 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
Tháng 02
5 1 22 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 150
Tháng 3
6 1 3 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
7 2 07-:-08 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 400
8 3 14 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Mường La 300
9 4 16-:-17 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Phù Yên 400
10 5 23-:-24 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Thuận Châu 500
11 6 28 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Mai Sơn 300
Tháng 4
12 1 3 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
13 2 11-:-12 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Sốp Cộp 400
14 3 17 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 150
15 4 19 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Quỳnh Nhai 300
16 5 25-:-26 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Bắc Yên 500
Tháng 5
17 1 5 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
18 2 09-:-10 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 450
19 3 16 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Vân Hồ 300
20 4 23 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 200
21 5 30 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Yên Châu 300
Tháng 6
22 1 01-:-02 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Phù Yên 500
23 2 6 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 250
24 3 13-:-14 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Thuận Châu 500
25 4 20-:-21 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Sông Mã 300
26 5 26 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 200
Tháng 7
27 1 04-:-05 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 500
28 2 11-:-12 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Mường La 400
29 3 18 Công ty CP QL và XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
30 4 24 Trường Cao đẳng nghề   Huyện Mai Sơn 300
31 5 26 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 200
Tháng 8
32 1 01-:- 02 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Phù Yên 500
33 2 8 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Yên Châu 200
34 3 11 Công ty CP QL và XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
35 4 15 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 250
36 5 22-:- 23 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Sông Mã 300
37 6 29-:- 30 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Thuận Châu 500
Tháng 9
38 1 6 Công ty CP QL và XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
39 2 12-:-13 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 500
40 3 19-:-20 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Bắc Yên 300
41 4 26 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 250
42 5 27 Trường Cao đẳng nghề   Huyện Mai Sơn 300
Tháng 10
43 1 03-:-04 Trường Cao đẳng nghề   Huyện Vân Hồ 300
44 2 10-:-11 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Sốp Cộp 400
45 3 13 Công ty CPQL và XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
46 4 17 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 250
47 5 24-:-25 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Thuận Châu 500
Tháng 11
48 1 1 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Mai Sơn 200
49 2 3 Công ty CP QL & XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
50 3 07-:-08 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 500
51 4 14-:-15 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Mường La 400
52 5 21-:-22 Công ty CPQL&XDCTGT II  Huyện Phù Yên 500
53 6 24 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 200
54 7 28 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Yên Châu 300
Tháng 12
55 1 05-:-06 Trường Cao đẳng nghề  Huyện Sông Mã 300
56 2 8 Công ty CP QL và XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
57 3 12-:-13 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Thuận Châu 500
58 4 19-:-20 Công ty CP&DV Đường Sông Huyện Quỳnh Nhai 500
59 5 25 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 300
60 6 27 Trường Cao đẳng nghề   Huyện Mai Sơn 300
60 kỳ sát hạch Tổng cộng 20.100