Kế hoạch sát hạch lái xe cơ giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kế hoạch sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được phê duyệt tại Quyết định số: 699/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Sơn La. Công dân đủ điều kiện như: Có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn; Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định. 

I, Xe mô tô (xe máy)

THÁNG NGÀY SÁT HẠCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Tháng 1 02 – 03 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
06 – 07 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Quỳnh Nhai
09 – 10 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sông Mã
13 – 14 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
15 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
Tháng 2 24 – 25 Trường CĐKTCN Sơn La H.Vân Hồ
Tháng 3 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
05 – 06 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Thuận Châu
09 – 10 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
16 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
23 – 24 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sốp Cộp
30 – 31 TTDN Công ty CPCK Sơn La H.Mộc Châu
Tháng 4 06 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
13 – 14 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Mường La
20 Trường CĐKTCN Sơn La H.Mai Sơn – Yên Châu
23 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
Tháng 5 04 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
07 – 08 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Quỳnh Nhai
11 – 12 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
18 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
25 – 26 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sông Mã
Tháng 6 01 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
08 – 09 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Thuận Châu
11 – 12 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
18 – 19 TTDN Công ty CPCK Sơn La H.Mộc Châu
25 – 26 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
29 – 30 Trường CĐKTCN Sơn La H.Vân Hồ
Tháng 7 02 – 03 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
09 – 10 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Mường La
20 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
27 – 28 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sốp Cộp
Tháng 8 03 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
10 -11 TTDN Công ty CPCK Sơn La H.Mộc Châu
13 – 14 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
20 – 21 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Thuận Châu
24 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
31 Trường CĐKTCN Sơn La H.Mai Sơn – Yên Châu
Tháng 9 04 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
10 – 11 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sốp Cộp
14 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
21 – 22 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sông Mã
28 – 29 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Quỳnh Nhai
Tháng 10 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
08 – 09 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
12 – 13 Trường CĐKTCN Sơn La H.Vân Hồ
16 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
19 – 20 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Thuận Châu
26 – 27 TTDN Công ty CPCK Sơn La H.Mộc Châu
Tháng 11 02 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
05 – 06 Trường CĐKTCN Sơn La H.Mai Sơn – Yên Châu
12 – 13 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Mường La
16 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
23 – 24 Công ty CPQLSC & XDCTGT II H.Phù Yên – Bắc Yên
Tháng 12 01 Công ty CPQL & XDGT I Thành Phố Sơn La
03 – 04 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sông Mã
07 – 08 TTDN Công ty CPCK Sơn La H.Mộc Châu
14 – 15 Công ty CPVT & DV Đường Sông H.Thuận Châu
17 – 18 TTDN Công ty CPCK Sơn La Thành Phố Sơn La
24 – 25 Trường CĐKTCN Sơn La H.Sốp Cộp

II, Xe Ô tô các hạng.

THÁNG NGÀY SÁT HẠCH HẠNG GPLX
Tháng 1 16-17 GPLX các hạng
Tháng 2 13 -14 GPLX các hạng
20 – 21
27 – 28
Tháng 3 12 – 13 GPLX các hạng
19 – 20
26 – 27
Tháng 4 09 – 10 GPLX các hạng
16 – 17
28 – 29
Tháng 5 14 – 15 GPLX các hạng
21 – 22
28 – 29
Tháng 6 04 – 05 GPLX các hạng
15 – 16
22 – 23
Tháng 7 06 – 07 GPLX các hạng
16 – 17
23 – 24
Tháng 8 06 – 07 GPLX các hạng
17 – 18
27 – 28
Tháng 9 07 – 08 GPLX các hạng
17 – 18
24 – 25
Tháng 10 05 – 06 GPLX các hạng
22 – 23
 29 – 30 
Tháng 11 09 – 10 GPLX các hạng
19 – 20
26 – 27
Tháng 12 10 – 11 GPLX các hạng
21 – 22
30 – 31