Điều chỉnh giá cước vận tải tuyến cố định của Công ty Cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo Công ty Cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

TT Tên tuyến Quy cách chất lượng

Giá cước

(Đồng/lượt)

Thời gian

áp dụng

1 Mộc Châu – Yên Nghĩa Xe thường 100.000 18/5/2018
2 Bắc Yên – Thái Bình Xe thường 170.000 18/5/2018
3 Phù Yên – Hưng Yên Xe thường 120.000 18/5/2018
4 Bắc Yên – La Tiến Xe thường 145.000 18/5/2018
5 Phù Yên – Thái Nguyên Xe thường 170.000 18/5/2018
6 Phù Yên – Hải Dương Xe thường 130.000 18/5/2018
7 Phù Yên – Bắc Giang Xe thường 120.000 18/5/2018
8 Bắc Yên – Triều Dương Xe thường 160.000 18/5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giao thông vận tải Sơn La trân trọng thông báo.

Tuấn Ngọc