Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người cao tuổi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

         Sở Giao thông vận tải Sơn La xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người cao tuổi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La cụ thể như sau:

         Căn cứ Thông báo số 604/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính Phủ Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia; Công văn số 71/UBND-KGVX ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La V/v thực hiện Thông báo kết luật số 604/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính Phủ. Sở Giao thông vận tải Sơn La xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người cao tuổi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

         Kế hoạch chi tiết: Tải về

Tuấn Ngọc