Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe Oto năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số: 685/QĐ-SGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2011)

 

STT

HẠNG

KHOÁ

NGÀY, THÁNG,
NĂM SÁT HẠCH

CƠ SỞ
ĐÀO TẠO

ĐỊA ĐIỂM
SÁT HẠCH

SỐ LƯỢNG
(Thí sinh)

Tháng 1

1

1

B2

47

12 đến 13

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

104

2

C

31

90

3

B1

51

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

48

4

B2

52

20

Tháng 2

5

1

B2

48

28 đến 29

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

90

Tháng 3

6

1

B2

49

28 đến 29

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

85

7

C

32

104

8

2

C

69

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

41

Tháng 4

9

1

B2

50

10 đến 11

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

100

10

2

B2

51

26 đến 27

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

105

11

C

33

80

12

NH D,E

12

20

Tháng 5

13

1

C

34

10 đến 11

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

104

14

2

B2

54

29 đến 30

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

40

15

C

70

60

16

NH D,E

34

20

Tháng 6

17

1

B2

52

28 đến 29

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

90

18

C

35

80

Tháng 7

19

2

B1

53

05 đến 06

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

48

20

1

B2

53

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

85

21

NH D,E

13

20

22

2

B1

12

30 đến 31

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

40

23

B2

54

100

24

C

36

104

Tháng 8

25

1

C

71

13 đến 14

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

60

26

NH B2

1

30

27

NH

35

20

28

2

B2

55

29 đến 30

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

105

29

C

37

80

Tháng 9

30

1

B2

56

17 đến 18

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

40

31

C

72

60

32

2

B2

56

27 đến 28

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

90

33

NH D,E

14

20

Tháng 10

34

1

B2

57

30 đến 31

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

85

35

C

38

104

Tháng 11

36

1

B1

55

29 đến 30

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

48

37

2

B2

58

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

100

38

C

39

80

Tháng 12

39

1

B2

58

13 đến 14

Trường Trung cấp
Nghề Sơn La

TT Sát hạch

40

40

C

73

60

41

NH D,E

36

20

42

2

B1

13

27 đến 28

Công ty CP Cơ khí

TT Sát hạch

50

43

B2

59

105

44

C

40

104

45

NH D,E

15

20

45 khoá

Tổng cộng

2.999 Thí sinh