Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Sơn La

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của liên bộ Bộ Giao thông vận tải – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND tỉnh,  ngày 09/12/2015 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định 38/2015/QĐ-UBND quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Sơn La như Sau:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.

2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư Liên tịch số 42/2015/TTLT- BGTVT – BNV ngày 14/8/2015 của liên bộ Bộ Giao thông vận tải – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

1. Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

– Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

– Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;

– Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải gồm:

2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

– Văn phòng Sở

– Thanh tra Sở

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

– Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

– Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

2.2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

– Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định Số 36/2009/QĐ – UBND ngày 21/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.