Kế hoạch sát hạch cấp GPLX MôTô hạng A1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện thông tư: 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Xét kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Sơn La Ban hành kế hoạch số: 776/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2015 cụ thể:

Mô tô hạng A1: 69 khoá với 28.850 thí sinh 

STT NGÀY TỔ CHỨC SÁT HẠCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH
(Thí sinh)
Tháng 1
1 1 05-:-06 Công ty CP QL và XDGT I TT. Huyện Sông Mã 700
2 2 07-:-08 Trường Cao đẳng nghề  Xã C. Chung-Mai Sơn 400
3 3 12 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí CĐ Sơn La, ĐH Tây Bắc (TTSH) 250
4 4 14-:-15 Công ty CPQL&XDCTGT II  TT Phù Yên 500
5 5 19-:-20 Trường Cao đẳng nghề  Xã Cò Nòi (Mai Sơn) 400
6 6 21-:-22 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí Tân Lập, Tân Hợp (Mộc Châu) 450
7 7 , 26 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
Tháng 3
8 1 17 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
9 2 22-:-23 Công ty CPQL&XDCTGT II  TT Phù Yên 500
10 3 25 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT Sát hạch 300
11 4 28 Công ty CP&DV Đường Sông T.T Quỳnh Nhai 300
Tháng 4
12 1 04-:-05 Công ty CP QL và XDGT I T.T Huyện Thuận Châu 500
13 2 07-:-08 Trường Cao đẳng nghề  TT Sốp Cộp 500
14 3 12-:- 13 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 400
15 4 20-:-21 Công ty CPQL&XDCTGT II  TT Bắc Yên 400
16 5 22 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
17 6 25 Công ty CP&DV Đường Sông T,T Mường La 300
18 7 29 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 300
Tháng 5
19 1 05-:-06 Công ty CP QL và XDGT I Chiềng Khương-Sông Mã 450
20 2 11-:-12 Trường Cao đẳng nghề  Chiềng Sung- Mai Sơn 400
21 3 20 Công ty CP QL và XDGT I P.C.Sinh,TP Sơn La 300
22 4 24 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí CĐ Ytế, TTSH 300
Tháng 6
23 1 02-:-03 Công ty CP QL và XDGT I T.T  Thuận Châu 500
24 2 06-:-07 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTDN Mộc Châu 500
25 3 09-:-10 Trường Cao đẳng nghề  Phiêng Khoài-YChâu 400
26 4 14-:-15 Công ty CPQL&XDCTGT II  Xã Mường Do, Phù Yên 500
27 5 21-:-22 Công ty CP&DV Đường Sông TT Quỳnh Nhai 400
28 6 24 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTSH, C.Mung 300
29 7 27 Công ty CP QL và XDGT I P. Chiềng Sinh 300
Tháng 7
30 1 04-:-05 Công ty CP QL và XDGT I TT. Sông Mã 700
31 2 07-:-08 Trường Cao đẳng nghề  Xã Vân Hồ 400
32 3 14-:-15 Công ty CPQL&XDCTGT II  TT Phù Yên 500
33 4 19 Công ty CP QL và XDGT I P.CSinh,TP Sơn La 300
34 5 21-:-22 Công ty CP&DV Đường Sông TT Mường La 400
35 6 25-:-26 Trường Cao đẳng nghề  Cò Nòi + TT Mai Sơn 400
36 7 27 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT SH Chiềng Mung 300
Tháng 8
37 1 04-:- 05 Công ty CP QL và XDGT I T.T  Thuận Châu 500
38 2 10-:-11 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTNT Mộc Châu 500
39 3 15-:-16 Trường Cao đẳng nghề  TT Yên Châu 400
40 4 23-:-24 Công ty CP QL và XDGT I T.T Thành phố 400
41 5 26 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTSH Chiềng Mung 300
Tháng 9
42 1 06-:-07 Công ty CP&DV Đường Sông T,T Qùynh Nhai 400
43 2 08-:-09 Công ty CPQL&XDCTGT II  T.T Phù Yên 500
44 3 12-:-13 Trường Cao đẳng nghề  Chiềng Khoa- Vân Hồ 400
45 4 15-:-16 Công ty CP QL và XDGT I TTDN Sông Mã 600
46 5 22 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí ĐHTB, TTSH 300
47 6 27 Công ty CP QL và XDGT I P. Chiềng Sinh 300
Tháng 10
48 1 04-:-05 Trường Cao đẳng nghề  Cò Nòi, Mai Sơn 400
49 2 06-:-07 Công ty CPQL và XDGT I TT Thuận Châu 500
50 3 11-:-12 Công ty CP&DV Đường Sông T.T Mường La 500
51 4 18-:-19 Công ty CPQL&XDCTGT II  T.T Bắc Yên 500
52 5 20-:-21 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí Nà mường-M.Châu 500
53 6 24-:-25 Trường Cao đẳng nghề  TT Sốp Cộp 500
54 7 26 Công ty CP QL và XDGT I TT Thành phố 300
55 8 31 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TTSH,C.Mung 300
Tháng 11
56 1 07-:-08 Trường Cao đẳng nghề  TT Mai Sơn+ Nà Bó 400
57 2 15-:-16 Công ty CP&DV Đường Sông TT H. Quỳnh Nhai 400
58 3 17-:-18 Công ty CP QL & XDGT I TT H. Sông Mã 600
59 4 21-:-22 Công ty CPQL&XDCTGT II  TT Phù Yên 500
60 5 23-:-24 Trường Cao đẳng nghề  Xuân Nha – Vân Hồ 400
61 6 25 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí ĐHTB,TTSH  400
62 7 28 Công ty CP QL & XDGT I P. Chiềng Sinh 300
Tháng 12
63 1 06-:-07 Trường Cao đẳng nghề  Xã Tú Nang- Yên Châu 400
64 2 08-:-09 Công ty CP QL và XDGT I C.Pấc- Thuận Châu 700
65 3 13-:-14 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí TT Mộc Châu 600
66 4 20-:-21 Công ty CP&DV Đường Sông TT Mường La 500
67 5 22-:-23 Trường Cao đẳng nghề  Tô Múa- Vân Hồ 500
68 6 27 TT dạy nghề Cty CP Cơ Khí CĐSL, ĐHTB 300
69 7 28 Công ty CP QL và XDGT I TT Thành Phố 300
69 khoá Tổng cộng 28.850