Gói thầu: Xây dựng đoạn Km403-Km425, QL37, tỉnh Sơn La

Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km403-Km405, Km411-Km415, Km417-Km425 và Km444-Km452, QL37, tỉnh Sơn La

Bên mời thầu: Ban QLDA sự nghiệp đường bộ Sở GTVT Sơn La