Ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với người và phương tiện thủy nội địa

Ngày 06/5/2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 502/QĐ-CĐTNĐ về Ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa nghiên cứu, triển khai, thực hiện. Ngày 25/5/2016, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã ban hành Công văn số 758/SGTVT-QLVT,PT&NL V/v nghiên cứu, triển khai, thực hiện Quyết định số 502/QĐ-CĐTNĐ ngày 06/5/2015 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đồng thời, đăng tải toàn văn nội dung Quyết định số 502/QĐ-CDTNĐ ngày 06/5/2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lên trang tin điện tử tổng hợp của Sở.

Tải quyết định: tại đây