Kết quả hoạt động Hội KHKT Cầu đường Sơn La năm 2013

Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ hội đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hội KHKT Cầu đường Sơn La đã có báo cáo số 14/BC-HCĐ ngày 27/11/2013 về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm 2013 như sau:

 1. Về tổ chức của Hội:

a. Về hội viên:

– Tổng số hội viên: 348 hội viên.

– Số hội viên mới kết nạp trong năm: 8 hội viên

b. Những người làm việc chuyên trách tại Hội: 01 người.

c. Số lượng các tổ chức thuộc Hội:

– Tổ chức có tư cách pháp nhân: Trung tâm tư vấn cầu đường Sơn La. Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số: 208/KHCN-GCN ngày 10/9/2010 do sở Khoa học công nghệ cấp.

– Tổ chức cơ sở thuộc Hội: 19 chi hội trực thuộc.

d. Việc kiện toàn tổ chức Hội: Thực hiện Điều lệ hội Hội KHKT Cầu đường Sơn La tổ chức đại hội nhiệm kỳ I vào ngày 30/10/2010. Đại Hội bầu ra Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội. Ban chấp hàng Hội bầu Chủ tịch hội và các phó chủ tịch Hội. Ban chấp hành Hội họp định kỳ mỗi năm một lần để quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành cho các hội viên, các chi hội trực thuộc. Ban thường trực hội họp 3 tháng 1 lần để bàn bạc và quyết định công tác tổ chức cán bộ và công tác, hoạt động khác của Hội.

đ. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động của Hội:  Hoạt động của Hội theo điều lệ, chi tiêu tài chính minh bạch nên không có hiện tượng khiếu nại tố cáo của các hội viên.

2. Kết quả hoạt động:

a. Công tác chấp hành pháp luật về hội, Điều lệ hội: Ban chấp hành, thường trực hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hội viên hoạt động theo nề nếp và theo đúng điều lệ, quy chế của Hội.

b. Xây dựng và phát triển hội:

– Với mục đích tập hợp lực lượng khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực cầu đường để động viên nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên hướng vào việc nghiên cứu, tổng kết và phổ biến ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đến nay hội đã thu hút được 348 hội viên, các hội viên đều là những người có trình độ chuyên môn về khoa học kỹ thuật cầu đường, đã và đang công tác khoa học kỹ thuật và quản lý cầu đường và những người có liên quan trực tiếp đến khoa học và công nghệ cầu đường.

–  Trong năm 2013 số hội viên và chi hội được duy trì. Đã liên hệ vận động thành lập chi hội tại các huyện chưa có chi hội: huyện Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Mường La, thành Phố Sơn La; liên hệ  vận động thành lập hội viên tập thể tại một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

– Trong năm vận động kết nạp thêm 01 chi hội với 8 hội viên.

– Hội tập hợp, đoàn kết hội viên, tổ chức các hoạt động giữa các hội viên như: Tổ chức các cuộc hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các hội viên để tham gia cho một số quy hoạch của tỉnh, một số quy định, tiêu chuẩn của ngành, tổ chức các chuyến đi thực tế cho các hội viên.

– Tổ chức hội thảo và đóng góp ý kiến cho ngành ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học : “ Lựa chọn kết cầu mặt đường phù hợp với các vùng trên địa bàn tỉnh Sơn La”; “Quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ địa phương” vào thực tế.

– Tham gia hội thảo khoa học để xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, thiết kế cơ sở của đường giao thông nông thôn trong chương trình nông thôn mới.

– Tham gia đóng góp ý kiến cho một số quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt: Quy hoạch kết cấu hạ tầng hỗ trợ vận tải; Quy hoạch bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

– Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

– Kết hợp tổ chức hội thảo khoa học và các chuyến đi thực tế tại một số tỉnh miền núi phía bắc với các chủ đề (xây dựng giao thông nông thôn, quản lý đường giao thông nông thôn) để các hội viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các thành tựu khoa học mới trong lĩnh vực quản lý, xây dựng các công trình giao thông.

c. Gây quỹ hội hoạt động: Để hoạt động có hiệu quả, Hội đã thành lập Trung tâm tư vấn thuộc Hội, có pháp nhân, thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ về cầu đường. Trung tâm

d. Chế độ chính sách với người làm công tác tại hội: Hội KHKT cầu đường Sơn La là hội tự nguyện, tự trang trải kinh phí các Hội viên tham gia công tác tại Hội là tự nguyện, không có chế độ chính sách.

e. Chăm lo tinh thần và vật chất cho Hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn; bảo vệ những quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm: Hội viên được phố biến các thông tin kinh tế, kỹ thuật và dự các hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học kỹ thuật của Hội; các lớp tập huấn, Được dự các hội nghị, hội thảo về khoa học kỹ thuật cầu đường trong và ngoài nước do Hội cầu đường Sơn La và Trung ương hội cầu đường Việt Nam tổ chức. Được Hội giúp đỡ để tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; thực hiện các công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo về quyền sáng chế phát minh.

g. Kinh phí hoạt động: Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La là hội tự nguyện, tự trang trải kinh phí nên không có ngân sách nhà nước cấp. Hội được Sở giao thông vận tải Sơn La tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí phòng làm việc. Kinh phí hoạt động chủ yếu do Trung tâm tư vấn thuộc hội đóng góp trên cơ sở doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ.

h. Lập và lưu giữ hồ sơ tài liệu của Hội: Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

3. Tổng số kinh phí thoạt động trong năm:

a. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: không có

b. Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: không có

c. Hội tự huy động từ các nguồn khác: Trung tâm thuộc hội đóng góp.

4. Dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2014

a. Củng cố và kiện toàn tổ chức Hội, duy trì hoạt động của các hội viên hiện có, tiếp tục phát triển hội viên mới, vận động thành lập các chi Hội tại các Huyện chưa có chi Hội (thành phố Sơn La, huyện Quỳnh Nhai, huyện Mường La, Huyện Sốp Cộp, huyện Vân Hồ), vận động thành lập các chi hội, hội viên tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng cường mối quan hệ giữa các chi Hội.

b. Khuyến khích các hội viên tham gia các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến tiến áp dụng vào thực tiễn địa phương.

c. Kết hợp tổ chức hội thảo khoa học và các chuyến đi thực tế để các hội viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các thành tựu khoa học mới trong lĩnh vực quản lý, xây dựng các công trình giao thông.

d. Tiếp tục nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của đơn vị thuộc Hội. Có cơ chế cho các hội viên tham gia hoạt động (công tác thẩm tra, nghiên cứu khoa học) xây dựng đơn vị thuộc Hội, xây dựng Hội. Chủ động phối hợp với các chi hội tại các huyện để hỗ trợ các địa phương trong việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các tuyến đường giao thông nông thôn.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Hội KHKT Cầu đường Sơn La  năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014./.