Chính Phủ ban hành quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Ngày 01/7/2016 Chính Phủ đã ban hành nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện giám sát, cũng như các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện:

 

Theo quy định tại Nghị định, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển nhân lực của đất nước; chịu trách nhiệm công bố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe quy định tại Nghị định này phải được phát triển theo quy hoạch, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định.

Cơ quan có thẩm quyền trong quá trình cấp phép hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe phải lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của trung tâm sát hạch lái xe về sự phù hợp của quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe.

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này; chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe thực hiện sát hạch lái xe cho cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc quyền quản lý. Trường hợp địa phương không có trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động thì tổ chức sát hạch tại địa phương khác; Đồng thời Sở Giao thông vận tải cũng chịu trách nhiệm công bố và thực hiện cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe được cấp hoặc bị thu hồi trong phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016./.

Trên cơ sở Nghị định Ngày 27/7/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La đã ký ban hành Công văn số 1119/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc nghiên cứu, triển khai, thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ.