Gói số 11: Xây lắp đoạn Km9+485-Km18+556

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 107, đoạn Km0-Km30 (Chiềng Pấc – Phiêng Lanh), huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu tỉnh Sơn La

bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Sơn La