Văn bản quy phạm pháp luật

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I, NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị Định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ

II, THÔNG TƯ

1. Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải

2. Thông tư 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/04/2012 Của Bộ Giao thông vận tải

3. Thông tư 49/2012/TT-BGTVT (QCVN 45:2012/BGTVT) ngày 09/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải

III, Tài liệu tham khảo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

1. Hiến pháp 1992

2. Bản so sánh hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi hiến pháp

3. Thuyết minh sửa đổi hiến pháp

VI, Văn bản quy phạm pháp luật Tham mưu UBND tỉnh Ban hành

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

 1

Nghị quyết

115/2015/NQ-HĐND

10/9/2015

Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh Sơn La về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020

20/9/2015

2

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND

02/12/2015

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/12/2015

3

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

 

09/12/2015

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Sơn La

19/12/2015

4

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

18/02/2016

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La

28/02/2016

5

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

13/7/2016

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/7/2016

6

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND

11/8/2016

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh về “Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải”

21/8/2016

 7

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

05/10/2016

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh về “Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La”

15/10/2016

Tổng số:  07 văn bản