xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành “Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La

Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý III năm 2016; Sở Giao thông vận tải xin ý kiến tham gia của các Sở, UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành “Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La”.

1. Cơ sở ban hành quy định: Theo Khoản 8, điều 10, Chương 3 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này để quy định cụ thể việc sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương”.

2. Nội dung dự thảo: Có bản in dự thảo kèm theo.

3. Thời gian đề nghị tham gia dự thảo: Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở GTVT trước ngày 15/9/2016 (đến thời gian trên, Sở GTVT không nhận được ý kiến tham gia coi như Quý Sở, UBND huyện, thành phố đã nhất trí với dự thảo).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý KCHT giao thông, điện thoại 0223.855.846; Email: qlkchtgtsl@gmail.com

Đề nghị các Sở, UBND các huyện, thành phố quan tâm xem xét./.

Toàn văn dự thảo: Tải về