Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La

           Hội KHKT Cầu đường Sơn La được thành lập theo quyết định số 93/2005 ngày 22/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Hội là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sơn La và Hội cầu đường Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La, theo điều lệ Hội và tuân thủ luật pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

            Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên khuyến khích Hội viên nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm về thông tin, về các thành tựu khoa học kỹ thuật kinh tế và công nghệ trong và ngoài nước, phục vụ cho những người làm công tác cầu đường, góp phần không ngừng phát triển ngành Cầu đường Sơn La và Cầu đường Việt Nam.

            Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng. Hội có trụ sở chính đặt tại Số 188 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La. Điện thoại: 022.3753835 Email: tvcd.sl@gmail.com.

I, DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG SƠN LA

1

Trịnh Xuân Hùng

Kỹ Sư cầu đường

Chủ tịch Hội

2

Bùi Minh Tân

Kỹ Sư Cầu đường

P. Chủ tịch thường trực Hội

3

Tòng Văn Địa

Kỹ Sư Cầu đường

P. Chủ tịch Hội

4

Phùng Mạnh Hiệp

Kỹ Sư Cầu đường

P. Chủ tịch Hội

5

Nguyễn Nam Sơn

Kỹ Sư Cầu đường

Thư ký

6

Bùi Văn Mẫn

Kỹ Sư Cầu đường

UV BCH

7

Nguyễn Lê Minh

 

UV BCH

8

Nguyễn Văn Kiện

Kỹ Sư Cầu đường

UV BCH

9

Đỗ Văn Mạnh

Kỹ Sư Cầu đường

UV BCH

10

Trần Văn Khang

Kỹ Sư Cầu đường

UV BCH

11

Đặng Lý Thanh

Kỹ Sư Cầu đường

UV BCH

12

Hoàng Tuấn Anh

 

UV BCH

13

Phan Tất Thắng

Kỹ Sư Cầu đường

UV BCH

II, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2010-2015)

1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động

        Mục tiêu là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng Hội thực sự là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp vững mạnh, phát huy dân chủ, tập hợp đoàn kết trí thức khoa học – công nghệ, những người làm công tác cầu đường và các tổ chức, cá nhân làm quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là các nhà KH – KT có nhiều kinh nghiệm, ở các lứa tuổi trong và ngoài ngành, tạo bước tiến mở rộng ảnh hưởng, nâng cao vị thế và tiếng nói của Hội KHKT Cầu đường.

         Phương hướng là tiếp tục củng cố phát triển tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với công tác hội; bám sát nhiệm vụ của ngành, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và dịch vụ kỹ thuật; đẩy mạnh hoạt động khoa học – công nghệ; tăng cường hoạt động xã hội gắn với nghề nghiệp và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức:

Hội cần thường kỳ nắm chắc lại tổ chức trực thuộc, danh sách hội viên, cập nhật tình hình và thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ.

Coi trọng và thường xuyên củng cố sắp xếp, bố trí hợp lý các cán bộ phụ trách từng mặt công tác, phân công rõ người chịu trách nhiệm thường trực công tác hội.

Tổ chức thường niên hội nghị chuyên đề về công tác hội để bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, kết hợp tham quan thực tế các công trình giao thông.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và các dịch vụ kỹ thuật:

Hội cần chủ động kết hợp chặt chẽ hơn với Trung ương Hội, Liên Hiệp các Hội KHKT Sơn La, Sở giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan để được giao hoặc tham gia nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội các chủ trương đầu tư xây dựng, thẩm tra các dự án, đề án kỹ thuật và quản lý cầu đường.

2.3. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ:

Khuyến khích hội viên tham gia các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào thực tiễn địa phương

Tổ chức hội thảo, hội nghị để các hội viên có điều kiện giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực quản lý, xây dựng các công trình giao thông.

Tạo điều kiện để các hội viên được tham quan thực tế một số công trình xây dựng tiêu biểu có áp dụng khoa học kỹ thuật mới.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các hội viên.

2.4. Mở rộng hoạt động xã hội gắn với nghề nghiệp, hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành GTVT:

Mở rộng hoạt động xã hội gắn với nghề nghiệp như tham gia vận động xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các hội viên nghèo gặp khó khăn đột xuất, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá – thể thao khu vực.

Tổ chức, động viên cán bộ hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành GTVT, thể hiện sự gắn bó, tình cảm và trách nhiệm của Hội đối với ngành; phát huy vai trò là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cầu đường.

Tiến hành hàng năm việc xét và đề nghị khen thưởng; tiếp tục xem xét và tôn vinh Nhà KHKT và nhà quản lý cầu đường tiêu biểu vào dịp Đại hội nhiệm kỳ của Hội.

2.5. Chủ động tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cơ quan nhà nước, Trung ương hội và Liên hiệp hội KHKT Sơn La:

Sở GTVT là đơn vị bảo trợ hoạt động của Hội theo điều lệ, điều hành hoạt động của Hội được Ban giám đốc sở GTVT trực tiếp chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ của ngành, tạo điều kiện cho Hội phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp ngày càng hiệu quả hơn.

Tạo sự gắn kết giữa Hội với các hội thành viên thuộc Liên hiệp các hội KHKT Sơn La, nhất là trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội các chủ trương, dự án lớn về  KHKT và cầu đường.

Đại hội II của Hội KHKT Cầu đường Sơn La với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới”, được sự tham gia nhiệt tình của các hội viên, của Ban Chấp hành về nội dung cũng như về nhân sự sẽ là cơ sở bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Những năm tới, trong bối cảnh chung của tỉnh, của ngành với cơ hội và thách thức mới, Đòi hỏi hội phải tăng cường đoàn kết, tập hợp ngày càng đông đảo và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức cầu đường, xây dựng tổ chức vững mạnh, phấn đấu thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ II, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Hội, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành GTVT và của tỉnh Sơn La./.

Các tin khác trong chuyên mục