Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu trước ngày 03/7/2027 (đoạn qua tỉnh Sơn La)

Ngày 13/8/2023 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch số 201/KH-UBND. Kế hoạch tiến độ được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (dự kiến giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản triển khai dự án sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách). Căn cứ các quy định pháp luật, trình tự thực hiện các bước như sau:

  1. Giao cơ quan lập và tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hoàn thành trước ngày 05/9/2023.
  2. Trình Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng cao tốc, hoàn thành trước ngày 27/11/2023.
  3. Trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thành trước ngày 11/12/2023.
  4. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành trước ngày 10/4/2024.
  5. Triển khai chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng; bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thành phần trên địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu, hoàn thành trước ngày 17/10/2024.
  6. Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoàn thành trước ngày 26/4/2024.
  7. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hoàn thành trước ngày 16/10/2024.
  8. Khởi công xây dựng công trình trước ngày 05/12/2024.
  9. Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 03/7/2027.
  10. Quyết toán dự án hoàn thành trước ngày 30/12/2027.

Trung Kiên