Nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ

Căn cứ Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Thực hiện Công văn số 1273/UBND-NC ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

1. Tiếp tục tổ chức, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị quản lý nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải về việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.

2. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước hết là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu theo Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, được giao; Quyết định số 889-QĐ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; Quy định số 37-QĐi/ĐUGT ngày 26/11/2020 của Đảng ủy Sở GTVT quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quyết định số 239/QĐ-SGTVT ngày 12/4/2022 của Sở Giao thông vận tải về Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình, Thông báo kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực, thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chương trình công tác hàng năm của Sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở giao chủ trì; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các lĩnh vực thuộc phòng, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; thực hiện nghiêm túc các quy định về quyền, nghĩa vụ; đạo đức, văn hóa và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, trong đó:

4.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chấp hành và sử dụng thời giờ làm việc hiệu quả, khoa học; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc.

4.2. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bảo đảm 05 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.

4.3. Chấp hành và thực hiện ngay việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.4. Chấp hành và thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy chế của cơ quan, đơn vị. Tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, vụ việc bức xúc, nổi cộm dư luận xã hội quan tâm bảo đảm tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4.5. Gương mẫu chấp hành các quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú, cơ quan, đơn vị về thực hiện nếp sống văn minh, tránh xa hoa lãng phí; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch trong việc cưới, việc tang.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, thực hiện kiểm tra chuyên đề, đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

6. Tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lồng ghép với nội dung cam kết thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hoá“; việc thực hiện trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại tập thể phòng, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

7. Giao Văn phòng Sở

7.1. Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức các Tổ kiểm tra công vụ đột xuất tại các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết công việc gắn với kiểm tra công vụ với kiểm tra cải cách hành chính hàng năm.

7.2. Tiếp nhận, thẩm tra các thông tin, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của người dân, cơ quan báo chí; tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đặc biệt các trường hợp tiêu cực liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

7.3. Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân, người đứng đầu các phòng, đơn vị không hoàn thành hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

7.4. Chủ trì phối hợp với Thường trực Đảng ủy tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lồng ghép với nội dung cam kết thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hoá” theo quy định.

7.5. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc./.